PRivacy beleid

Houtfix Benelux Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Houtfix Benelux persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Houtfix Benelux inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Houtfix Benelux zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Houtfix Benelux (handelsnaam van Greenpaints)
De Wanne 35
7475 GE Markelo
info@houtfixbenelux.nl
+31 (0)547 820 996
https://www.houtfixbenelux.nl/

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Houtfix Benelux verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-nummer
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond

Houtfix Benelux verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Houtfix Benelux met betrokkene heeft gesloten
 3. Houtfix Benelux een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van Houtfix Benelux, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Houtfix Benelux aan betrokkene

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Afleveren producten of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Houtfix Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Houtfix Benelux verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houtfix Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Houtfix Benelux zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Houtfix Benelux houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Marketingdoeleinden: 2 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 2 jaar
 • Telefonisch contact: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar

Dit document wordt ter beschikking gesteld door Houtfix Benelux. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Houtfix Benelux of door middel van telefoon of e-mail. Houtfix Benelux zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Houtfix Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Beveiliging van de door Houtfix Benelux vastgelegde persoonsgegevens

Houtfix Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Houtfix Benelux.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Houtfix Benelux onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Houtfix Benelux meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Houtfix Benelux onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Houtfix Benelux via info@houtfixbenelux.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vraagt Houtfix Benelux u een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Houtfix Benelux reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houtfix Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Houtfix Benelux schendt.

© Houtfix Benelux, mei 2018

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief…